Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
mł. bryg. mgr inż. Anna Kałużny

tel. 46 858-19-62

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
asp. Marcin Sekuła
tel. 46 858-19-62

 

Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej należy:

 1. W zakresie spraw ratowniczo-gaśniczych:
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 • wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
 • wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 • przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
  na przydzielonym obszarze chronionym;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,  w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 • udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej;
 • udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 • systematyczne analizowanie potrzeb sprzętowych w zakresie utrzymania gotowości bojowej oraz podnoszenia efektywności prowadzonych działań;
 • wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich na terenie komendy powiatowej, w ramach posiadanych umiejętności i uprawnień;
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu służby strażaków JRG;
 • sporządzanie rocznych kart strażaka biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych;
 • sporządzanie miesięcznych kart udziału w akcjach ratowniczych do celów naliczania dodatku za służbę w warunkach szkodliwych;
 • ustalanie zakresów czynności dla strażaków JRG (w tym dla zastępcy dowódcy JRG);
 • udział w sporządzaniu opinii okresowej strażaków JRG (w tym dla zastępcy dowódcy JRG).
  1. W zakresie szkolenia wykonawczego:
 • przeprowadzanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
 • realizacja szkolenia i doskonalenia specjalistycznego członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków komendy powiatowej.
 1. W zakresie spraw operacyjnych:
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów wchodzących w skład KSRG na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych.