Kierownictwo

DSC_3565

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie
bryg. mgr inż. Tomasz Cybul
tel. 46 858-19-61

zdj z-ca komendanta

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie
st. kpt. mgr Marek Krawczyk
tel. 46 858-19-61

 Przyjmowanie skarg i wniosków

Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 14.30 do 16.00 oraz w innych terminach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Zadania komendanta powiatowego:

1. kierowanie komendą powiatową PSP,
2. organizowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej,
3. organizowanie na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego sytemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8. opracowanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa ,
11. wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, oraz miejscowego zagrożenia,
12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

W skład stanowisk podlegających bezpośrednio Komendantowi Powiatowemu w Żyrardowie należą:
– Sekcja Organizacyjno – Kadrowa;
– Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna;
– Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Finansowych;
– Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontrolno – Rozpoznawczych.
Zastępcy Komendanta Powiatowego, bezpośrednio odpowiedzialnemu przed Komendantem Powiatowym, podlegają następujące stanowiska:
– Wydział Operacyjny;
– Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza.

Powoływanie i Odwoływanie Komendanta Powiatowego PSP

Zgodnie z treścią art.13.1. ustawy o Państwowej Straży Pożarnej- komendanta powiatowego (miejskiego) powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Komendant powiatowy ( miejski) odwoływany jest ze swojego stanowiska przez właściwego komendanta wojewódzkiego po zasięgnięciu opinii starosty.