Opłaty Skarbowe

 

  1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 art. 5,6,7)
  2. Wysokość opłat skarbowych:
  3. a) Złożenie wniosku, podania lub petycji  5,00 zł.
  4. b) Złożenie jednej strony załącznika do wniosku, padania lub petycji     0,50 zł.
  5. c) Wydanie opinii lub stanowiska  11,00 zł.
  6. d) Wydanie uwierzytelnionej kopii akt   24,00 zł.
  7. e) opłata za upoważnienie 17,00 zł

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane w/w ustawą, dokonują opłat skarbowych na konto:

Numer konta bankowego
Urzędu Miasta Żyrardowa:
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325