Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych

Główny Księgowy
mgr Grażyna Kaczyńska
tel. 46 858-19-69

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do spraw Finansowych należy:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 • prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnieniu terminowego ściągania należności;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu
  do Starostwa Powiatu Żyrardowskiego, KW PSP, Głównego Urzędu Statycznego;
 • opracowywanie planów budżetu komendy powiatowej na następne lata w oparciu
  o wytyczne z KW PSP;
 • planowanie przychodów i wydatków oraz ich realizacja i rozliczanie w zakresie kompetencji przekazanych przez Starostę;
 • nadzór nad prawidłowością rozliczania umów o dzieło i zlecenia. Wystawianie dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego po rozliczeniu umowy;
 • nadzór nad zadaniami dotyczącymi realizacji płac polegający zwłaszcza nad:
 • sporządzaniem list płac wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń w oparciu o wydane decyzje,
 • pobieraniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzaniem rozliczenia rocznego podatku,
 • naliczaniem, odprowadzaniem i ewidencjonowaniem ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzeniem kart wynagrodzeń;
 • sporządzanie bilansu komendy powiatowej wraz z załącznikami;
 • akceptacja bilansu Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.