Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej
kpt. mgr Inga Dziewanowska
tel. 46 858-19-67

Starszy Inspektor ds. Technicznych
mgr Patrycja Wysota
tel. 46 858-19-61

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej należy:

 1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 • prowadzenie obsługi mundurowej, mieszkaniowej i socjalnej strażaków komendy powiatowej;
 • prowadzenie obsługi spraw socjalno – bytowych i mieszkaniowych emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych
  dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej, ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz
  ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 • prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, naliczanie amortyzacji;
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja
  ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG
  i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 • planowanie i realizacja zakupów sprzętu pożarniczego, transportowego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów na wniosek właściwych komórek organizacyjnych komendy;
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 • przygotowanie projektów umów na zakupy dostaw i usług;
 • prowadzenie inwentaryzacji całości majątku będącego w dyspozycji komendanta powiatowego;
 • kierowanie sekcją kwatermistrzowsko – techniczną, nadzór nad pracą stanowiska
  technicznych oraz zastępowanie pracownika na tym stanowisku w razie jego nieobecności.
 1. W zakresie spraw technicznych :
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 • prowadzenie gospodarki paliwowej, częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi oraz dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów  i sprzętu silnikowego;
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego, łączności, informatyki i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 • prowadzenie magazynu komendy powiatowej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.