Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej
mł. kpt. mgr inż. Katarzyna Piszczek
tel. 46 855-35-49 wew. 23

Specjalista ds. Kadrowych
Beata Gos
tel. 46 858-19-68

Do zadań Sekcji Organizacyjno – Kadrowej  należy :

 1. W zakresie spraw organizacyjno-archiwizacyjnych :
 • opracowywanie i ewidencjonowanie regulaminów w komendzie powiatowej;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej oraz nadzór
  nad prawidłowością ich użytkowania;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie nałożonych mandatów karnych kredytowanych oraz wydawanie upoważnień do kontroli;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego oraz ich dokumentowanie;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg, wniosków i petycji, prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej;
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń w oparciu o wydane decyzje;
 • pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie rozliczenia rocznego podatku;
 • naliczanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie ubezpieczeń społecznych;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • kierowanie sekcją organizacyjno – kadrową, nadzór nad pracą stanowiska ds. kadrowych oraz zastępowanie pracownika na tym stanowisku w razie jego nieobecności, w tym:
 • przygotowywanie zakresu czynności dla pracownika ds. kadrowych;
 • sporządzanie oceny okresowej pracownika ds. kadrowych;
 • prowadzenie kompleksowego nadzoru i koordynacji działań realizowanych w komendzie
  z zakresu ewidencji czasu pracy/służby.
 1. W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej, w tym dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • rozliczanie czasu służby strażaków systemu codziennego i pracowników cywilnych;
 • analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń strażaków, pracowników cywilnych i ich rodzin;
 • prowadzenie obsługi socjalnej pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • przygotowywanie wniosków dotyczących awansów, wyróżnień i odznaczeń;
 • realizowanie zadań z zakresu przepisów dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez strażaków i pracowników cywilnych zgody na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych;
 • prowadzenie spraw związanych z okresową opinią służbową strażaków i okresową oceną pracowników komendy powiatowej;
 • organizowanie procesu naboru do służby i pracy w komendzie powiatowej.