Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. mgr inż. Tomasz Piątkowski
tel. 46 858-19-65

Pozostali pracownicy Wydziału Operacyjnego
– 
Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Do zadań Wydziału Operacyjnego należy:

 1. W zakresie spraw operacyjnych:
 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór
  nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń
  do właściwych służb na obszarze powiatu;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi
  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania
  lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb
  w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę
  z Stanowiskiem Kierowania Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki
  KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na terenie powiatu;
 • bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 • rozliczanie czasu służby oraz prowadzenie kart ewidencji czasu służby dla strażaków wydziału operacyjnego;
 • sporządzanie zakresów czynności dla strażaków pełniących służbę w wydziale operacyjnym;
 • koordynowanie na szczeblu Komendy Powiatowej PSP prac w zakresie obsługi Systemu Przetwarzania Danych – SPD.
 1. W zakresie spraw szkoleniowych:
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG
  na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP.
 1. W zakresie informatyki:
 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 • utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 • nadzór nad kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną komendy powiatowej;
 • nadzór i zapewnienie niezawodnego działania komputerowych sieci informatycznych, legalności oprogramowania komputerowego.
 1. W zakresie spraw łączności:
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 • realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Systemu w zakresie prowadzonej
  w komendzie powiatowej Polityki Ochrony Danych Osobowych.